Zarządzanie ryzykiem w finansach

Odpowiednio szybka identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń  rozwojowych dla danego przedsiębiorstwa lub działalności gospodarczej to niezbędny czynnik optymalizacji wszystkich strategicznych decyzji. Ryzyko to bez wątpienia kategoria wielowymiarowa. Co zatem warto wiedzieć o zarządzaniu tym aspektem rzeczywistości biznesowej?

Istota ryzyka we współczesnym świecie biznesu

Ryzyko jest połączone z oceną przyszłości, ale także z identyfikacją  rodzaju zagrożeń i ich pomiaru. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem obejmuje także podejmowanie decyzji pod kątem ograniczania lub unikania wszelkich negatywnych dla biznesu skutków. 

Obecnie mamy do czynienia z trzema głównymi nurtami określania ryzyka w działalności gospodarczej. 

Pierwszy to ryzyko pojmowane jako zagrożenie osiągnięcia założonych celów biznesowych. Drugi z kolei opisuje neutralny charakter ryzyka, a także zwraca uwagę na ewentualne zagrożenia lub potencjalne korzyści związane bezpośrednio z realizacją  celu. Trzeci nurt zarządzania ryzykiem upatruje w ryzyku przede wszystkim szansę osiągnięcia różnorodnych korzyści.

Zarządzanie ryzykiem i jego atrybuty w działalności gospodarczej 

Najważniejsze cechy ryzyka można ująć w kilku punktach. Do najważniejszych należy fakt, że ryzyko we współczesnym biznesie występuje zawsze lub prawie zawsze. Jest ono powiązane przede wszystkim ze skłonnością przedsiębiorstw do podejmowania różnorodnych działań w warunkach ciągłej zmienności.

Ryzyko może mieć charakter odchylenia pozytywnego lub negatywnego i za każdym razem wymaga zdefiniowania zbioru potencjalnych skutków wystąpienia danego zdarzenia. Ryzyko ostatecznie przejawia się przede wszystkim wpływem na wyniki finansowe firmy i może być zmienne w czasie. Im dłuższej perspektywy dotyczy, tym jest większe. 

Zarządzanie ryzykiem jest procesem czasochłonnym, wieloetapowym i stosunkowo trudnym. Obejmuje między innymi jego identyfikację, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia, dokładny pomiar, szacowanie wielkości ekspozycji na wystąpienie danego rodzaju ryzyka, wszelkie działania obejmujące ograniczenie ekspozycji na zdarzenia negatywne oraz monitorowanie i raportowanie efektów wszelkich podjętych w tej kwestii działań. 

Comments are closed.